چاپ
عرضه و تولید لباس کار (لباسکار) سرهمی و لباس کار یکسره و لباس کار بیلرسوت با پارچه های مورد تائید وزارت نفت ایران و دوخت تمام صنعتی